Effektiv undervisning? 5 elementer der gør forskellen!

Når undervisning skaber de ønskede resultater …

Hvornår er (arbejdsrelateret) undervisning effektiv?
Er det når underviseren performer godt? Er undervisningens effektivitet ligefrem proportional med mængden af (tjekkede) slides? Er det når deltagerne føler sig inspirerede og godt underholdt? Eller når deltagerne scorer undervisningen til en ren 5’er (ud af 5) ved den afsluttende tilfredshedsmåling?

Nej vel! Ikke desto mindre er det ofte disse forhold, vi vurderer et undervisningsforløb på i dag.

Faktisk kan det slet ikke afgøres i undervisningslokalet om undervisningen har været effektiv. Det kan vi først konstatere i praksis, bagefter. Det handler om i hvilken grad undervisningen har bidraget til den forandring, der var formålet med undervisningen. Om kursisterne efterfølgende har ændret eller udviklet deres adfærd i den ønskede retning, og om det har bidraget til at indfri de forretningsmæssige mål undervisningen (forhåbentligvis) udspringer af.

Når deltagerne fortsætter med at gøre som de plejer …
Alle os der på en eller anden måde beskæftiger os professionelt med undervisning, kender kun alt for godt til ineffektiv undervisning. Undervisning der på trods af alle gode intentioner og indsatser ikke gør den store forskel. Undervisning hvor deltagerne efterfølgende fortsætter med at gøre som de plejer, dér hvor de ”burde” have ændret kurs.

En af grundene er at det faktisk ikke er helt let at skabe mærkbare resultater gennem undervisning.

En anden er at de færreste er helt skarpe på hvilke ingredienser der er afgørende for at skabe effektiv undervisning. I dette blogindlæg får du 5 afgørende elementer i effektiv undervisning.

Men først:

Hvad er effektiv (arbejdsrelateret) undervisning?
Effektiv undervisning er undervisning der fører til, at kursisterne efterfølgende ændrer eller udvikler deres adfærd i den ønskede retning og i det ønskede omfang, svarende til de opstillede mål. Ikke så meget pjat dér! Dertil kan vi så føje at undervisningen ikke skal være unødigt omkostningstung. Bestemt. Men hvis undervisningen ikke skaber resultater – i praksis – så kan det jo være aldeles lige meget.

For at et undervisningsforløb kan det (altså skabe resultater), må det

 • Være systematisk tilrettelagt efter at opnå de ønskede resultater i praksis
 • Give kursisterne de bedst mulige betingelser for at tilegne sig stoffet, og
 • Give kursisterne de bedst mulige betingelser for at overføre det lærte til anvendelse i deres praksis

En særlig kompetence at undervise
Rigtig mange fagprofessionelle – ledere, konsulenter, medarbejdere – skal som en del af deres job undervise medarbejdere, kolleger, kunder etc. Hvis denne undervisning skal have den fornødne kvalitet og skabe de ønskede resultater, er det helt afgørende at de fagprofessionelle er klædt på til opgaven, det vil sige er trænet i at skabe effektive læreprocesser. Ellers risikerer vi at spilde kursisternes tid og at resultaterne i praksis bliver derefter.

Her kommer 5 afgørende elementer – eller kompetencer om du vil – der skal til for at skabe effektive læreprocesser. 5 elementer som den enkelte underviser skal mestre, og som organisationen skal støtte hende i, hvis vi vil sikre at undervisningen både skaber den ønskede læring hos deltagerne og får den ønskede effekt i organisationen.

 1. Mål- og deltagerorienteret planlægning
  Husker du skærmtrolden Hugo: ”Hvor skal vi hen, du?” Det er et knaldhamrende godt spørgsmål, ikke mindst når det gælder undervisning. Hvis vi ikke er skarpe på hvor vi skal hen, hvad er så sandsynligheden for at vi kommer derhen? Vage formuleringer som ”deltagerne skal blive bedre til …” eller ”deltagerne skal have kendskab til …” hjælper os ikke til at fokuserer og udtrykker ikke just de store ambitioner.

Kunsten er at stille skarpt på hvad deltagerne efterfølgende skal være i stand til at gøre, som resultat af undervisningen. Og at gøre det med fokus på og udgangspunkt i de faktisk deltagende kursister og deres læringsbehov og -forudsætninger: ”Sagsbehandlerne skal kunne rådgive borgerne om, hvordan de ansøger om …”, ”håndværkerne skal kunne betjene … efter forskrifterne i …” Og så skal målene ikke blot være noget der står på en indledende slide. Målene skal – selvsagt – være styrende for de enkelte faser i undervisningen, og de skal bruges aktivt som fælles pejlemærker for underviser og deltagere.

Sådan styrkede vi introduktionen til kunderådgiverne da ATP søsatte 5 nye ydelsesområder

 1. Tilrettelæggelse af involverende læringseffektive læreprocesser
  Læring kommer ikke ud af det blå. Læring kræver en villet indsats fra underviseren og fra deltagerne. Og det er underviserens opgave at skabe de bedst mulige rammer omkring deltagernes læringsarbejde. Helt centralt er at skabe et forløb med fokus på at deltagerne bliver

Engageret – at de finder mening og motivation i forløbet og tager ejerskab og ansvar for processen
Udfordret – at de bliver ”guidet” ud af deres komfortzone, så de reelt får mulighed for at lære noget nyt, og
Trænet – at de får lejlighed til at afprøve det nye de skal kunne gøre og særligt får mulighed for at arbejde med og gentage de ”springende punkter”, der gør forskellen mellem den gamle og den nye adfærd

Hvad Caroline Wozniacki kan lære os om at træne i undervisningen

 1. Pointestyret undervisning
  Når man som fagprofessionel skal undervise i sine ”darlings”, så er det nærmest en naturlov at der er stoftrængsel, at man har mere på hjerte, rent fagligt, end den afsatte tid giver rum for. Og langt mere end deltagerne reelt magter at kapere! Og måske endda hellere ikke lige præcis det deltagerne har allermest brug for i deres praksis?

Kunsten er at skære stoffet, så fokus er på deltagernes brugsbehov i praksis, og sådan at deltagerne får optimale betingelser for at tilegne sig det. Nøglen til det er pointestyret undervisning. Deltagerne kan ikke tilegne sig det faglige stof hele vejen rundt i ét hug, med al dets kompleksitet og detaljer. Sådan lærer mennesker simpelthen ikke. Men hvis deltagerne bliver præsenteret for, og får mulighed for at arbejde med, de grundlæggende forståelsesmæssige byggeklodser – pointerne – så kan de bygge deres eget faglige skelet, og stille og roligt skabe sig den faglige kompetence, der var målet med undervisningen.

Som underviser er det derfor afgørende, at kunne identificere de for de aktuelle deltagere relevante faglige pointer, og at kunne tilrettelægge en læreproces, der giver deltagerne optimale muligheder for at tilegne sig dem.

 1. Sikker personlig fremtræden
  Mange undervisere er meget opmærksomme på ”at tage sig godt ud”, og mange organisationer fokuserer meget på deres underviseres ”performance”.

Men i virkeligheden er det jo ikke underviseren som person, der er interessant. Det der er interessant er deltagerne, deres læreprocesser og deres udbytte. Og dér hvor underviseren som person kommer ind i billedet, er med hensyn til hvordan hun bruger sin personlige kommunikation til at understøtte deltagernes læreprocesser. Hvor tydeligt hun skaber fokus på undervisningens centrale budskaber (pointerne), hvordan hun anerkender og udfordrer deltagerne, hvordan hun ”tuner” sig ind på den enkelte deltager, hvordan hun ”skruer op og ned” for sig selv i dialogen med deltagerne etc. Det betyder til gengæld rigtig meget. Her kan den dygtige underviser virkelig gøre en forskel, men det kræver stor bevidsthed om rollen som underviser og træning i at mestre det.

 1. Transferunderstøtning og effektsikring
  Selv med de 4 første elementer i hus, er det ikke givet at undervisningen får effekt. Det gør den faktisk højst sandsynligt ikke, i hvert fald ikke i tilstrækkeligt omfang, hvis ikke vi tænker i transfer.

Undervisningens store paradoks er at vi tager folk væk fra praksis, for at lære dem noget de har brug for i praksis og som de efterfølgende forventes at implementere i praksis. Det sker forunderligt nok ikke bare af sig selv. Typisk ser undervisningskonteksten og praksiskonteksten helt helt forskellige ud. Så opgaven består i at bygge bro mellem undervisning og praksis, og det skal ske både før, under og efter selve undervisningen. Se mere om det her …

4 skridt, der får dine deltagere til at ændre adfærd

Et nøgleelement, når det gælder transfer, er at effektsikre undervisningen. Det indebærer på forhånd at identificere de forhold i organisationen der kan spænde ben for effekten, og så iværksætte foranstaltninger til at imødegå disse barrierer. Alternativet er at lukke øjnene, bede en stille bøn og håbe det bedste …

Al min erfaring siger mig at opgaven med at understøtte transfer har lige så stor betydning for den endelige effekt som opgaven med at planlægge selve undervisningen. Derfor skal den selvsagt også tages lige så alvorligt!