Kunsten at undervise effektivt

Det er en kunst at undervise …, navnlig hvis din ambition er at skabe den størst mulige læring for deltagerne og den størst mulige effekt i praksis. Utallige er eksemplerne på ikke-effektiv undervisning, undervisning hvor deltagerne går tilbage til deres job og fortsætter som de plejer, undervisning som ikke sætter det mindste spor i praksis.

Hvis du som så mange andre ledere og medarbejdere ind i mellem skal undervise eller holde oplæg som en del af dit job, så kender du måske til, at man godt kan stå lidt med håret i postkassen. Hvordan skal jeg egentlig gribe det an? Den løsning, der for mange ligger lige for, er at strukturere sin viden så godt man nu kan, lave nogle slides som man kan støtte sig til, og så ‘undervise’ derudfra.

Allerede her er det gået helt galt! Fokus er på hvordan du vil aflevere dit budskab. Men du underviser jo ikke for din egen skyld. Du underviser for at deltagerne skal få gavn af din undervisning. Hvis du vil undervise effektiv skal du dreje projektøren 180 grader, ud mod deltagerne, og fokusere på deres modtagelse, tilegnelse og anvendelse af dit budskab.

Der er tre fokuspunkter der er helt afgørende for at undervise effektivt:

  1. Planlægningen skal være styret ud fra deltagernes læringsbehov i praksis. Du skal stille kikkertsigtet ind på det deltagerne skal kunne gøre bedre eller anderledes i deres job i relation til emnet, og på hvordan du med din faglighed kan bidrage til det.
  2. Undervisningen skal give deltagerne de bedst mulige betingelser for at tilegne sig stoffet. Det er på ingen måde tilstrækkeligt, at deltagerne bliver præsenteret for det stof, de skal lære. Det afgørende er, at de tager det til sig, at det kommer til at give mening for dem, at de integrerer det i det de allerede ved og kan, og at det dermed bliver et aktiv for dem.
  3. Undervisningen skal give deltagerne de bedst mulige betingelser for at overføre det lærte til anvendelse i praksis. Det indebærer at undervisningen skal være tæt og tydeligt knyttet an til praksis. Deltagerne skal, når undervisningen slutter, være helt klar på, hvad de skal hjem og gøre, som konsekvens af undervisningen, og ikke mindst skal betingelserne i praksis være tilstede, for at de kan gå hjem og bruge det lærte.

Hvis du bruger disse tre fokuspunkter som dit kompas, når du planlægger og gennemfører undervisning, så er du på rette vej.

’Effektiv undervisning. En håndbog for dig, der underviser som en del af dit job’

Næste skridt er at omsætte fokuspunkterne til praktisk undervisning. Her er der nogle indsatser eller kompetencer, om du vil, der er helt afgørende, hvis du vil gøre en reel forskel:

Mål- og deltagerorienteret planlægning
Hvis du vil skabe effekt med din undervisning, er det selvsagt centralt at formulere klare meningsfulde mål. Kunsten er at stille skarpt på det deltagerne efterfølgende skal være i stand til at gøre, som resultat af undervisningen. Og at gøre det med fokus på og udgangspunkt i de faktiske deltagere og deres læringsbehov og -forudsætninger. Og så skal målene ikke blot være noget der står på en indledende slide. Målene skal være styrende for de enkelte faser i undervisningen, og de skal bruges aktivt som fælles pejlemærker for underviser og deltagere.

Tilrettelæggelse af involverende læringseffektive læreprocesser
Læring er en aktiv proces, deltagerne lærer ved at arbejde med og reflektere over stoffet. Det ved vi. Derfor er det en helt afgørende opgave som underviser, at tilrettelægge en aktiv læreproces hvor deltagerne bliver udfordret, så de reelt får mulighed for at lære det nye, og hvor de får mulighed for at øve sig i det nye (træne), så de bliver fortrolige med det og får en tro på, at de vil kunne lykkes med at anvende det i praksis.

Pointestyret undervisning
Deltagerne kan ikke tilegne sig det faglige stof, med al dets kompleksitet og detaljer, i ét hug. Sådan lærer mennesker simpelthen ikke. Men hvis deltagerne bliver præsenteret for, og får mulighed for at arbejde med, de grundlæggende forståelsesmæssige byggeklodser – pointerne – så kan de bygge deres eget faglige skelet. Som underviser er det derfor afgørende, at kunne identificere de for deltagerne relevante faglige pointer, og at kunne tilrettelægge en læreproces, der giver deltagerne optimale muligheder for at tilegne sig dem.

Underviserrollen
Mange undervisere er meget opmærksomme på ‘at tage sig godt ud’, og mange organisationer fokuserer meget på deres underviseres ‘performance’. Men i virkeligheden er det jo ikke underviseren som person, der er interessant. Det der er interessant er deltagerne, deres læreprocesser og deres udbytte. Og dér hvor du som underviser kommer ind i billedet, er med hensyn til hvordan du bruger din personlige kommunikation til at understøtte deltagernes læreprocesser. Nøglen er at se sig selv som facilitator for deltagernes læreprocesser, fremfor blot som faglig formidler.

Transfer fra undervisning til praksis
Undervisningens store paradoks er at vi tager folk væk fra praksis, for at lære dem noget de har brug for i praksis og som de efterfølgende forventes at implementere i praksis. Det sker forunderligt nok ikke bare af sig selv. Typisk ser undervisningskonteksten og praksiskonteksten helt forskellige ud. Så opgaven består i at bygge bro mellem undervisning og praksis, og det skal ske både før, under og efter selve undervisningen. Opgaven med at understøtte transfer har lige så stor betydning for den endelige effekt som opgaven med at planlægge selve undervisningen. Derfor skal den selvsagt også tages lige så alvorligt!

Et solidt rygstød
Disse kompetencer er nøglen til effektiv undervisning. At mestre dem giver et solidt rygstød som underviser, et rygstød som også giver værdi uden for undervisningskonteksten, og som signalerer overskud, professionalisme og troværdighed. For deltagerne skaber det mening, motivation og engagement i læreprocessen. Og for virksomheden sikrer det at undervisning og andre læringsaktiviteter udfylder nøjagtig den tiltænkte rolle i forbindelse med implementering af nye projekter, kompetenceudvikling af medarbejderne og hvad der ellers måtte være anledning til undervisningen.

’Effektiv undervisning. En håndbog for dig, der underviser som en del af dit job’

Du kan læse meget mere i bogen ’Effektiv undervisning’. Bogen er skrevet til dig, der som en del af dit job underviser eller er på vej til at skulle undervise voksne medarbejdere eller kolleger. I bogen får du en lang række værktøjer og metoder til at planlægge, gennemføre og evaluerer deltager- og praksisorienteret undervisning.

Hvis I gerne vil have et klarere billede af hvilke perspektiver der kan ligge for jer, kommer jeg gerne ud og serverer en smagsprøve på ‘effektiv undervisning’, for eksempel som et fyraftensarrangement.