Masterclass for undervisere!

4 afgørende fokusområder hvis I vil skrue (endnu mere) op for læring og effekt af jeres undervisning
Nogle gange lykkes undervisning så godt at deltagerne stormer hjem og ændrer eller udvikler deres adfærd i overensstemmelse med det de netop har lært. Endda så godt at de fortsætter med at bruge – og udvikle – det lærte fremadrettet. Så vi rent faktisk får betydelige varige ændringer ud af det! HALLO! VARIGE ÆNDRINGER! Ja det sker! Desværre er det mere undtagelsen end reglen. Oftest sker der ikke alverden selv om undervisningen har et godt fagligt og pædagogisk niveau.

Er du nysgerrig efter hvad der gør forskellen? Der er selvsagt hverken en facitliste eller en mirakelmikstur. Men hvis vi stiller kikkertsigtet ind på hvad der udløser forskellen, så er der typisk nogle situationer i undervisningen som afgør om undervisningen reelt kommer til at rykke for deltagerne eller blot bliver en ’god oplevelse’. Vi kan kalde det ’springende punkter’, sekvenser i undervisningen der får deltagerne til at forstå betydningen af, og giver dem en oplevelse af, hvad der sker når de, billedligt talt, går til venstre dér hvor de plejede at gå til højre. Og som gør dem i stand til at gå hjem og udleve den nye adfærd i praksis.

Som underviser er der selvsagt nogle fundamentale ting du skal kunne for at skabe resultater med din undervisning. I min optik drejer det sig om at kunne planlægge deltagerorienteret, at kunne skabe aktive læreprocesser, at kunne fokusere deltagernes opmærksomhed på de centrale faglige budskaber, at have øje for deltagernes forskellighed og kunne støtte den enkelte i sin læreproces, at have overskud i underviserrollen og tage en faciliterende tilgang på sig. Samtidig med at du som underviser stille og roligt opbygger den nødvendige rutine og erfaring. Det er forudsætningen for at kunne præstere ’effektiv undervisning’. Men det er, eller rettere, burde kun være, begyndelsen!

De 4 fokusområder der gør forskellen
Hvis I gerne vil give jeres undervisning det afgørende løft, det løft der for alvor gør jer i stand til at skabe langtidsholdbare resultater i praksis med jeres undervisning, så kommer her fire afgørende fokusområder som rummer et særligt potentiale med hensyn til at udløse en reel effekt. Disse fire fokusområder udgør kernen i det masterclass-forløb for undervisere min kollega Carsten Daugaard og jeg kører. Tilsammen kan de danne den lærings- og effektmæssige røde tråd i jeres undervisning som gør hele forskellen. De har endnu ikke nær nok fokus i dagens undervisning, men de er vejen frem, og du får en ’smagsprøve’ på dem her!

Aktive mål
Hele mål-problematikken er en akilleshæl i mange undervisningssammenhænge. Er målene tilstrækkeligt skarpt formuleret? Er der fokus på den ønskede ændrede adfærd (det er jo dér vi skal se resultaterne)? Allerede her er vi desværre ofte bagud på point.

Men kunsten er jo rent faktisk at opnå målene, og det kræver lige lidt mere. Det kræver en fokuseret indsats fra underviser og deltagere sammen gennem hele undervisningsforløbet. Det kræver helt konkret at deltagerne tager opgaven med at nå målene på sig, og smøger ærmerne op i bestræbelserne på det – og at underviseren systematisk og med indføling støtter dem i det!

Sagt med andre ord, så skal vi konsekvent holde os målene for øje gennem undervisningen, vi skal arbejde aktivt med dem og forholde os bevidst til dem, underviser og deltagere. Indledningsvis skal vi sikre at deltagerne tager ejerskab til målene, før de har gjort det, giver det ikke mening at gå videre. Dernæst skal vi give deltagerne mulighed for, bevidst og italesat, at arbejde med at opnå de handle- og forståelseskompetencer der ligger i målene, i løbet af undervisningen (bl.a. gennem træning, jf. nedenfor). Og endelig skal vi løbende evaluere på opnåelsen af målene (læringsevaluering, se nedenfor). Dertil kommer selvsagt implementering i praksis hvor målene gerne skulle blive omsat til ny adfærd (transfer, sørme også ’se nedenfor’ …)

Hånden på hjertet, hvor mange undervisere gør reelt det i deres undervisning?

Træning
Deltagerne skal være aktive i undervisningen for, for alvor, at lære noget, javel, det er da heldigvis efterhånden alment anerkendt, om end ikke altid efterlevet. Men et gruppearbejde her og en øvelse dér er ikke nok. Slet ikke! Hvis du seriøst skal lære noget nyt, så skal du ’træne’, det vil sige at du skal øve kernen i det nye (adfærden) mere end en gang, du skal altså gentage øvelser, og herved arbejde med at ændre elementer i din adfærd eller føje nye til. Og du skal have feedback på din indsats og selv gøre status over den, for på det grundlag at prøve igen. Selvsagt knyttet an til undervisningens mål. Det er sådan vi får succes med at gøre noget nyt.

Hvor ofte gør vi det i undervisning?

Læringsevaluering
Du kan ikke sige træning uden at sige læringsevaluering. Hvis vi skal høste de læringsmæssige frugter af træningen, skal deltagernes indsats efter hver øvelse evalueres. Det kan være en kombination af selvevaluering, feedback og målrevidering og kan gøres på mange måder. Hovedsagen er at evalueringen sikrer at deltagerne forholder sig reflekterende til deres egen udvikling og sikrer at der foregår en løbende progression fra øvelse til øvelse.

Hvor meget gør vi typisk ud af det?

(Oftest handler den form for evaluering der foregår i undervisning om tilfredshedsmålinger og multiple choice test, og det vil være at skyde helt ved siden af i denne sammenhæng).

Transfer
Hvis arbejdet med aktive mål, træning og læringsevaluering skal bære frugt, er det selvsagt afgørende at vi skaber stærke koblinger til praksis, eller med andre ord at vi sikrer høj ’transfer’. Adfærdsmål kan i sagens natur først realiseres i praksis, træning i undervisningen skal være knyttet direkte sammen med træning i praksis og læringsevaluering i undervisningen skal følges op af ’adfærdsevaluering’ i praksis. Med adfærdsevaluering mener jeg at vi giver deltagerne værktøj til at reflektere over og evaluere deres arbejde med at ’oversætte’ det lærte fra undervisningen til ny adfærd i praksis, understøttet af sparring i en eller anden form. Så vi fastholder det systematiske fokus på at opnå undervisningens mål.

Mon ikke vi også godt kan blive bedre her?

’4-trins raket’
Hver især er de 4 fokusområder selvsagt vigtige, men det er når de bliver brugt som en systematisk ’4-trins raket’ at de for alvor gør en forskel. De aktive mål skaber en fælles retning og motivation for underviser og deltagere, træningen iscenesætter arbejdet med at indfri målene, læringsevalueringen fastholder fokusset på målene og skaber bevidsthed om processen, og transferindsatsen sikrer at læringsresultaterne omsættes til effekt i praksis.

Og det behøver ikke at være nær så tidskrævende som det måske lyder. Det er et spørgsmål om at have de rette metoder i rygsækken således at du kan skræddersy et forløb der matcher deltagerne og konteksten, med skarpt fokus på at komme ’4-trins raketten’ igennem. Kunsten er i virkeligheden at gøre det så enkelt som muligt.

Du kan læse meget mere om de 4 fokusområder i min bog ”Effektiv undervisning”.

Er du blevet nysgerrig efter at høre mere? Så kontakt mig gerne så vi fx kan drøfte hvordan I kan implementere ’4-trins raketten’ hos jer. Evt. kan vi tilrettelægge et masterclass-forløb hos jer, eller hvis I er for få til det, kan vi matche jer med undervisere fra andre virksomheder og tilrettelægge et fælles forløb.

“18 springende punkter – tag pulsen på jeres undervisningskultur!”